Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (7)

Κυριακή , 27 Μαΐου 2018

Για το Γάμο

Χρήσιμες οδηγίες για εσάς που πρόκειται να τελέσετε Γάμο


ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Όταν και οι δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στην ίδια ενορία, για χρονικό διάστημα πλέον του ενός χρόνου, στο Ναό της οποίας, θα τελεσθεί ο Γάμος, για να εκδοθεί η Άδεια Γάμου απαιτούνται:

 1. Η έγκαιρη προσέλευση στον Ιερό μας Ναό και ο προκαθορισμός ημέρας και ώρας τελέσεως του Γάμου με τον εφημέριο.
 2. Η υποχρεωτική παρουσία των Μελλονύμφων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες, για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών, σε ημέρα και ώρα, που θα έχουν προκαθορίσει με τον εφημέριο της εβδομάδας για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για την έκδοση της Αδείας Γάμου τους τα οποία είναι τα εξής:α) Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σε όποια εφημερίδα επιθυμείτε η οποία προσκομίζεται στο Ναό.
  β) Παράβολο χαρτοσήμου για Γάμο των 15 €. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (εφορεία).
  γ) Πιστοποιητικό αγαμίας και ασχέτου συγγενείας, για τον καθένα από τους μελλονύμφους. Εκδίδεται από τον Εφημέριο. Για την έκδοσή του χρειάζονται: α) Παρουσία δύο ενήλικων Μαρτύρων, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες (να μην είναι συγγενείς των μελλονύμφων), β) Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105) περί της κατοικίας και της αγαμίας των Μελλονύμφων. Οι Δηλώσεις συμπληρώνονται παρουσία του εφημερίου και υπογράφονται από τον κάθε Μελλόνυμφο και γ)  Κληρικόσημο για το κάθε Πιστοποιητικό. Διατίθεται από τον Εφημέριο.
  δ) Αίτηση αδείας Γάμου και Δήλωση προσδιορισμού Επωνύμων Τέκνων σχηματίζεται από τον Εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.
Ειδικές περιπτώσεις:
 • Σε περίπτωση που ο ένας των Μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη ενορία, το Πιστοποιητικό αγαμίας θα εκδώσει ο Εφημέριος της Ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των Μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή που θα τελεσθεί ο Γάμος, το Πιστοποιητικό αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται-επικυρώνεται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα προσκομίζεται στον εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον Γάμο.
 • Αν ενδιαφέρεστε ο Γάμος σας να τελεσθεί σε διαφορετική ενορία από την δική σας, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε τον εφημέριο της Ενορίας σας προκειμένου ο ίδιος να μεταβιβάσει την Άδεια Γάμου στο Ναό που θα τελεστεί το μυστήριο. Συνίσταται τα μυστήριο του Γάμου σας να τελείται στην Ενορία την δική σας και όχι σε άλλη, διότι η Ενορία σας έχει ανάγκη την παρουσία σας καθώς αποτελείται το ζωντανό της κύτταρο αλλά και αυτήν θα έχετε ως αναφορά και με αυτήν θα συναναστρέφεστε τα επόμενα χρόνια.
 • Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός Γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Πολιτικού Γάμου. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται νέα δημοσίευση σε εφημερίδα.
 • Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην Μητρόπολη, εκδίδεται αυθημερόν και η άδεια Γάμου η οποία παραλαμβάνεται αμέσως από τους ενδιαφερόμενους και προσκομίζεται στον Εφημέριο της Ενορίας στην οποία θα τελεσθεί ο Γάμος.
 • Μετά τον Γάμο, οι Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον Εφημέριο: Δήλωση Τελέσεως Γάμου, υπογεγραμμένη από τον Εφημέριο, τους Νεονύμφους και τους Παρανύμφους (Κουμπάρους).
 • Η Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο Γάμος, υποχρεωτικώς εντός 30 ημερών, από την ημέρα τελέσεως του Γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της Δήλωσης αυτής, γίνεται από έναν εκ των Νεόνυμφων ή από εκπρόσωπο τους, ο οποίος φέρει μαζί του τις ταυτότητες και των δύο συζύγων.
 • Σε περίπτωση διαζευγμένου/ης: Κατατίθεται το Διαζευκτήριο, με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟ» (λευκού χρώματος), το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου αυτός τελέσθηκε. Σε περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικού Γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του Γάμου με το αμετάκλητον της δικαστικής αποφάσεως που λύει τον γάμο αυτό. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.
 • Σε περίπτωση χηρείας: Κατατίθεται Ληξιαρχική Πράξη θανάτου και βεβαίωση του βαθμού Γάμου (Α΄ή Β΄), από την Ενορία ή τη Μητρόπολη, ή Ληξιαρχική Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Οι Νυμφευόμενοι, κατά την «Καλή Ώρα» τελέσεως του Μυστηρίου, πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο Ναό. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, ιδίως της Νύφης, προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στο Πρόγραμμα του Ναού, όταν μάλιστα, ακολουθούν και άλλοι γάμοι.
 • Πρώτοι οι Νυμφευόμενοι οφείλουν να ευλαβούνται την Ιερότητα του Μυστηρίου και να συμμετέχουν ουσιαστικά στα λεγόμενα και τα τελούμενα.

 Α) ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε περίπτωση Μικτού Γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, Ορθοδόξου και Ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη, με Τριαδικό Βάπτισμα, εκτός των ως άνω δικαιολογητικών, από το ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επί πλέον τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως. εκδίδεται από τον Ναό, όπου τελέστηκε το Βάπτισμα.
 2. Πιστοποπιητικό αγαμίας. Εκδίδεται από την ετερόδοξη ενορία.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105), ότι συμφωνεί τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάμο,  θα βαπτιστούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

  Σημείωση:
  Διότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: αγαπινισμός, αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, αντβεντισταί της εβδόμης ημέρας, Βοημοί αδελφοί, εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, αποστολική εκκλησία της Πεντηκοστής, αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, ανανεωμένοι Χριστιανοί κλπ), Υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική αδελφότης η Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική αδελφότης) αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη αγγλικανική εκκλησία κλπ.

Β) ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 1. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξων ( Έλληνα και Αλλοδαπού) για το αλλοδαπόν μέλος, επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το Γάμο μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων απαιτούνται και τα εξής:
  α) Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Χώρας του.
  β) Πιστοποιητικό αγαμίας, από τον Δήμο της χώρας του και από την ίδια ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.
  γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από τον Δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο Γάμο και το Διαζύγιο.
  Σημείωση: Τα ως άνω Πιστοποιητικά (α-γ) θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (Μεταφραστικό Γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή του εξωτερικού (ελληνικό Προξενείο της Χώρας προέλευσης).
  δ) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  ε) Τα πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά και πολιτικά του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil από την αρμόδια υπηρεσία της Χώρας του.
 2. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Ορθοδόξου Έλληνα και Αλλοδαπού Ετεροδόξου (Μικτός Γάμος), από τον Αλλοδαπό Ετερόδοξο μέλος εκτός των προβλεπομένων στην ενότητα Β”, απαιτείται και θεώρηση του Εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από την εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχή του Δόγματός του. Απαιτούνται, επίσης, τα γ” και δ” και ε” της παραγράφου 1 του παρόντος.

Γ) ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 • Σε περίπτωση Γάμου, Ορθοδόξου ή Μικτού, μεταξύ αλλοδαπών (λόγου χάρη ενός Αμερικάνου και μιας Καναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής ενώσεως, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ” και επί πλέον η απόδειξη νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα (Visa).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 • Γάμοι δεν τελούνται: α) Την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, από την Κυριακή της Τυρινής μέχρι τέλους, β) Από 1-15 και 29 Αυγούστου, γ) Από 18-24 Δεκεμβρίου, δ) Τις ημέρες των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Πεντηκοστής και των Θεοφανείων, λόγω του ότι τα εορταζόμενα τις ημέρες αυτές από την Εκκλησία γεγονότα έχουν αποκλειστική προτεραιότητα στη ζωή των Ορθοδόξων χριστιανών. Εξαίρεση γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους όπως λ.χ. απαγωγή, εγκυμοσύνη, αποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενών των Μελλονύμφων.
 • Γάμος μεταξύ Ορθοδόξων και αλλοθρήσκων (Εβραίων, Μουσουλμάνων κλπ) δεν ιερουργείται, εκτός εάν το αλλόθρησκο μέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.
 • Γάμος με ετερόδοξους που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα δεν ιερουργείται, εκτός εάν το ετερόδοξο μέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.

Σχολιάστε

Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο δεν δημοσιοποιείται. Τα σημειωμένα πεδία είναι απαραίτητα. *

*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>