Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (10)

Δευτέρα , 25 Ιουνίου 2018

Για τους Αιρετικούς

Ἀγαπητὲ ἀδελφὲ μου,

Τὸ φυλλάδιο αὐτό που κρατὰς ἔχει σκοπὸ να σὲ ἐνημερώσει σχετικὰ μὲ τοὺς Ἰεχωβάδες ἣ Χιλιαστές που κάθε τόσο χτυπούν τις πόρτες μας, για να μας δώσουν τὰ φυλλάδια ἣ τὰ βιβλία τους.

Ὄσο εὐγενικοὶ κι ἂν εἶναι, ὄσο κι ἂν ἐπιδεικνύουν τὴν παραποιημένη Καινὴ Διαθήκη, αὐτό που ζητοῦν εἷναι τὸ να ἀλλάξουμε τὴν Πίστη μας! Ἡ Ἐκκλησία που εἶναι «ὁ στῦλος καὶ τὸ στήριγμα τῆς ἀληθείας» ἀγωνίστηκε σκληρά, ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια της, να κρατήσει ἀκέραιη καὶ ἀνόθευτη τὴν ἀλήθεια που μας παρέδωσε ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός.

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ: Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

Μέσα ἀπὸ διωγμούς, ἀπὸ τὸν πόλεμο τῶν αἱρέσεων,  ἀπὸ τοὺς τέσσερις αἰῶνες σκλαβιὰς της Τουρκοκρατίας καὶ ἀπὸ πολλὲς ἄλλες ἀντιξοότητες, κατάφερε μὲ τὴν χάρη τοῦ Κυρίου να κρατήσει τὴν ἀλήθεια καὶ να διαφυλάξει τα τέκνα της, τοὺς Χριστιανοὺς, ἀπὸ τὶς πλανεμένες διδασκαλίες, τοὺς «ψευδοδιδασκάλους» καὶ τοὺς «ψευδοπροφῆτες».

Κατὰ καιροὺς ἐμφανίστηκαν πολλὲς αἱρέσεις καὶ πολλοὶ αἱρετικοὶ μὲ διεστραμμένο καὶ ἀκάθαρτο πνεῦμα καὶ ὄχι μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμά που κυβερνᾷ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Τέτοιοι ἤταν οἱ Ἀρειανοί, οἱ Πνευματομάχοι, οἱ Εἰκονομάχοι, κ.ἅ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ;

Αἱρετικοὶ ὑπάρχουν καὶ σήμερα καὶ εἶναι ἐξίσου ἐπικίνδυνοι μὲ τοὺς παλιοὺς καὶ ὑπηρετοῦν τὸν ἴδιο πάντα στόχο, κηρύσσοντας «διεστραμμένα», και αγωνίζονται να ἀποσποὺν τοὺς χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στην αἵρεση τοὺς, ἀπὸ τὴν ἀλήθεια στο ψέμα!

Τέτοιοι αἱρετικοὶ καὶ τὸ ἴδιο ἐπικίνδυνοι εἶναι καὶ οἱ Ἰεχωβάδες. Μεταχειρίζονται πολλοὺς τρόπους για να πείσουν ὅτι κηρύττουν τὴν ἀλήθεια.

Κανένας ὅμως αἱρετικὸς οὔτε κηρύττει οὔτε κατέχει τὴν ἀλήθεια. Ἂν ἤταν ἔτσι δεν θὰ ἤταν χωρισμένοι καὶ ξένοι ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ;

Οἱ Ἰεχωβάδες εἶναι ὑπάλληλοι μιᾶς ὀργάνωσης καὶ μάλιστα ἑνὸς κολοσσιαίου οἰκονομικοῦ ὀργανισμοὺ μὲ κέντρο τὸ Μπρούκλιν τῶν Η.Π.Α. Χρησιμοποιοὺν μία απίθανη προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα για τὴν ὁποία διατίθενται ἀνυπολόγιστα  χρηματικά  ποσά.

Ἡ αἱρετικὴ τοὺς διδασκαλία ἐξαπλώνεται μέσῳ τῆς διαδόσεως τῶν βιβλίων καὶ τῶν περιοδικῶν τοὺς «ΞΥΠΝΑ» καὶ «ΣΚΟΠΙΑ», τὰ ὁποῖα γι᾿ αὐτοὺς εἶναι ἀνώτερα τῆς Ἁγίας Γραφῆς!!! Οἱ ἴδιοι νομίζουν πως αὐτό που κάνουν εἶναι ἡ πιὸ σπουδαία πράξῃ λατρείας πρὸς τὸν «Ἰεχωβά». (Ἀλήθεια, γιατὶ ἐπιμένουν να ἀναφέρονται στον Θεὸ μὲ τόσο ἐβραϊκὸ ὄνομα…;) Οἱ φοβερὲς πλάνες που διδάσκουν συμπεριλαμβάνουν ὄλες τις αἱρέσεις που ἐμφανίστηκαν ἀπὸ τοὺς πρώτους αἰῶνες. Καὶ αὐτοὶ τὶς παρουσιάζουν ὡς ἀλήθεια.

Ἡ εὐγένεια καὶ τὸ χαμόγελο που μεταχειρίζονται για να μας πλησιάσουν, δεν εἶναι αὐθόρμητα. Ἔχουν πάρει ὁδηγίες γι αὐτὸ καὶ τὸ κάνουν για να ξεγελάσουν τὰ ὑποψήφια θύματα τοὺς. Εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, να εἴμαστε πάντοτε προσεκτικοὶ καὶ να ἀντιδροῦμε σωστά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ;

● Ἂν χτυπήσουν τὴν πόρτα μας, θα τους διώξουμε χωρὶς καμία συζήτηση καὶ χωρὶς να πάρουμε τὰ φυλλάδια ἣ τὰ βιβλία τους!

● Μακριὰ ἀπὸ τὰ χέρια μας ἡ «ΣΚΟΠΙΑ» καὶ τὸ «ΞΥΠΝΑ». Ἂν συζητήσουμε μαζὶ τους ἢ πάρουμε τὰ βιβλία τοὺς, ἀνοίγουν καρτέλα μὲ τὰ στοιχεῖα μας χωρὶς να τὸ γνωρίζουμε ἐμεὶς καὶ ἀυτό ἀποτελεῖ ἐπιτυχία για αὐτούς. Καὶ φυσικὰ μας ξαναεπισκέπτονται.

● Οἱ Ἰεχωβάδες, δεν πιστεύουν στον Τριαδικὸ Θεὸ μας, «Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιον Πνεῦμα» καὶ γράφουν πως ἡ πιστὴ στην Ἁγία Τριάδα εἶναι σατανικὴ διδασκαλία.

● Δεν δέχονται τὴν Θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ λένε πως ὁ Χριστὸς δεν εἶναι Θεὸς ἀλλὰ δημιούργημα τοῦ Θεοῦ καὶ κτίσμα. Αὐτὰ ἔλεγε καὶ ὁ αἱρετικὸς Ἄρειος.

● Για τὸ Ἅγιο Πνεῦμα λένε πως οὔτε Θεὸς εἶναι ἀλλὰ καὶ οὔτε Πρόσωπο. Λένε πως εἶναι ἁπλῶς δύναμη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὰ τὰ καταδίκασε ἡ Β” Οἰκουμενικὴ Σύνοδος  τῶν Ἁγίων Πατέρων.

● Δεν πιστεύουν στην ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ λένε πως ὁ ἄνθρωπος εἶναι θνητόψυχος σὰν τὰ ζῶα.

● Δεν δέχονται τὴν Παναγία μας ὡς Θεοτόκο καὶ ἀπορρίπτουν τὴν Παρθενία τῆς.

● Ἀρνοῦνται τὴν ύπαρξῃ τῶν Ἁγίων καὶ τὴν προσκύνηση τοὺς καὶ φθάνουν να τοὺς ὑβρίζουν.

● Δεν δέχονται τὰ Ἅγια Μυστήρια. Λέγουν μάλιστα ὅτι ὁ Κύριος δεν έκανε ποτέ τὸν Μυστικὸ Δεῖπνο.

● Δεν ἀναγνωρίζουν τὴν ύπαρξῃ Ἱερέων καὶ Ἀρχιερέων γι αὐτὸ καὶ τοὺς πολεμοῦν.

● Δεν πιστεύουν στον Τίμιο Σταυρό, γι αὐτὸ καὶ δεν κάνουν ποτέ τὸ Σταυρὸ τους!

● Οἱ Ἰεχωβάδες εἶναι εἰκονομάχοι. Ὄχι μόνον δεν τιμούν τις ἱερὲς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων ἀλλὰ τὶς χλευάζουν καὶ τὶς καταπατούν.

● Δεν δέχονται καὶ δεν τιμοὺν τη Σημαίᾳ μας καὶ τὴν ὀνομάζουν «κουρελόπανο»!

● Δεν  πιάνουν ὄπλο ὅταν ὑπηρετοῦν.

● Δεν ἀναγνωρίζουν τὸ πολίτευμα τῆς Δημοκρατίας, τὶς ἐκλογὲς καὶ τὸ Κοινοβούλιο. Διδάσκουν ὅτι ἔνας πρέπει να κυβερνᾷ χωρὶς βουλευτὲς καὶ κόμματα. Ὀνομάζουν δὲ τὴν Δημοκρατία «δαιμονοδίδακτο  πολίτευμα»!

● Περιφρονοὺν τοὺς ἀγῶνες για τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας καὶ δεν τιμούν τις Ἐθνικὲς μας Ἐορτές.

● Δεν δίνουν αἷμα. Ἀσφαλῶς καὶ δεν παίρνουν. Οὔτε καὶ δέχονται μεταμόσχευση ὀργάνων.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Βλέπεις λοιπὸν τὶ εἶναι αὐτὴ ἡ Ἀμερικανο—εβραïκὴ ὀργάνωση; Εἶναι φανερὸ τὸ πόσο ἐπικίνδυνοι εἶναι καὶ πόσο πρέπει να τοὺς ἀποφεύγουμε. Δεν τους μισοῦμε. Τὴν αἵρεση τους μισοῦμε γιατὶ ἀφοῦ χώρισε αὐτοὺς πρῶτα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, τοὺς βάζει να συμπαρασύρουν κι ἐμᾶς στην ἀπώλεια τοὺς.

Ὁ κάθε αἱρετικός (χιλιαστής, Πεντηκοστιανός, Εὐαγγελικός, Χριστάδελφος κ.ἅ) οὐσιαστικά, ὑπηρετεῖ τὸν ἀντίχριστο καὶ ὄχι τὸν Χριστὸ μας!

Γι᾿ αὐτοὺς προσευχόμαστε να ἐπιστρέψουν στην Ὀρθόδοξη Πίστη ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ περισσότεροι προέρχονται…για να μὴν χάσουν τὴν σωτηρία τους!

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ἂς προσέχουμε λοιπὸν να κρατήσουμε αὐτὸν τὸν πνευματικὸ Θησαυρό, τὴν Ἁγία καὶ Ὀρθόδοξη Πίστη, ποὺ μας παρέδωσε ὁ Χριστὸς καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες, ποὺ ἔδωσαν καὶ τη ζωῆ τοὺς για να μὴν κινδυνεύσει, οὔτε να ἀλλοιωθεὶ ἣ να νοθευτεὶ ἡ Ἀλήθεια Της.

Ἔτσι ἂς φροντίσουμε να τὴν παραδώσουμε καὶ στα παιδιὰ μας.  Γιατὶ  ἂν δεν τὸ φροντίσουμε ἐμείς,  θὰ φροντίσουν για τὸ ἀντίθετο  οἱ   Ἰεχωβάδες  καὶ οἱ ὅμοιοι τους!

 «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών…»

Πηγή

Σχολιάστε

Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο δεν δημοσιοποιείται. Τα σημειωμένα πεδία είναι απαραίτητα. *

*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>