Πέμπτη , 22 Μαρτίου 2018

Μηνιαία Αρχεία: Ιουλίου 2014

Το Εωθινό Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Ιουλίου 2014

photo70-45

ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ (Ζ”) ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην  (Κεφ. 20: 1-10) Τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ, σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. Τρέχει οὖν, καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον, καὶ πρὸς τὸν ἄλλον Μαθητὴν, ὃν ἐφίλει ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἦραν τὸν Κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, ... Διαβάστε περισσότερα »

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Ιουλίου 2014 – Ζ” Ματθαίου

Ευαγγελιστής Ματθαίος

Κατά Ματθαίον (θ΄ 27 – 35) Τῷ καιρῷ εκείνῳ, ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυῒδ. Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ... Διαβάστε περισσότερα »

Ο Απόστολος της Κυριακής 27 Ιουλίου 2014

Απόστολος Παύλος

Προς Τιμόθεον Β΄ Επιστολή Παύλου (β΄ 1 – 10) Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ” ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ ... Διαβάστε περισσότερα »

H αγία διακόνισσα Ολυμπιάδα

agia_olympiada

Δέκα ἑφτὰ ὁλόκληροι αἰῶνες μᾶς χωρίζουν ἀπὸ τὴν φωτεινὴ μορφὴ μιᾶς λησμονημένης κοινωνικῆς ἐργάτιδας, ποὺ ἔζησε κι’ ἔδρασε στὸ Βυζάντιο κατὰ τὰ τέλη τοῦ Δ’ αἰώνα. Καὶ ὅμως ἡ Ὀλυμπιάδα, ἂν καὶ ἀπέχει τόσο ἀπό μᾶς, παρουσιάζει ἕνα ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν σύγχρονο κοινωνικὸ ἄνθρωπο. Ἡ ὑπέροχη αὐτὴ φυσιογνωμία ἀποτελεῖ τὴ δόξα τοῦ σώματος τῶν «διακονισσῶν». Πολλοὶ σύγχρονοί της καὶ ... Διαβάστε περισσότερα »

Το Εωθινό Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Ιουλίου 2014

photo70-45

ΤΟ ΕΚΤΟ (ΣΤ”) ΕΩΘΙΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν (Κεφ.  24:36-53) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,  ἀναστὰς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐκ νεκρῶν ἔστη ἐν μέσῳ τῶν Μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ... Διαβάστε περισσότερα »

Ο Προφήτης Ηλίας στην εποχή του και στα έσχατα

1170655_540268986042017_1624815374_n

«Ως εδοξάσθης, Ηλία, εν τοις θαυμασίοις σου. και τις όμοιός σοι καυχάσθαι; ο εγείρας νεκρόν εκ θανάτου και εξ άδου εν λόγω Υψίστου. ο καταγαγών βασιλείς εις απώλειαν και δεδοξασμένους από κλίνης αυτών. ο ακούων εν Σινά ελεγμόν και εν Χωρήβ κρίματα εκδικήσεως. ο χρίων βασιλείς εις ανταπόδομα και προφήτας διαδόχους μετ” αυτόν. ο αναληφθείς εν λαίλαπι πυρός εν άρματι ... Διαβάστε περισσότερα »

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Ιουλίου 2014 – Στ” Ματθαίου

Ευαγγελιστής Ματθαίος

Κατά Ματθαίον (θ΄ 1 – 8) Τῷ καιρῷ εκείνω, ἐμβὰς ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ. Καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ... Διαβάστε περισσότερα »

Ο Απόστολος της Κυριακής 20 Ιουλίου 2014 – Προφήτου Ηλιού

cf80cf81cebfcf86ceb7cf84ceb7cf83-ceb7cebbceb9ceb1cf83-1

Καθολική Επιστολή Ιακώβου (ε΄ 10 – 20) Ἀδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. Ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων. Πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω ... Διαβάστε περισσότερα »

Η ωραιότατη προσευχή της μάνας για το παιδί της

10382052_666137056811878_1767102952126138843_o

Κάνε μου την τιμή γιε μου να σταθείς ανδρείος για το Χριστό. Να τον ομολογήσεις άφοβα χωρίς δισταγμό! Ελπίζω μέσα στην καρδιά μου ότι σύντομα θα ανθίσει επάνω σου το στεφάνι του μαρτυρίου. Προς τιμή μου και προς σωτηρία πολλών μη φοβηθείς τις απειλές ή τα ξίφη ή τους πόνους ή τις πληγές ή την πυρά. Τίποτα να μη σε ... Διαβάστε περισσότερα »

Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγει τις ταραχές

osiosnikodimos-1

Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγει με όλη του τη δύναμη τις ταραχές και ενοχλήσεις, αν θέλει να πολεμήσει καλά τους εχθρούς του. Όπως έχει υποχρέωση αναπόφευκτη κάθε χριστιανός, όταν χάση την ειρήνη της καρδιάς του να κάνη το ο,τι μπορεί για να την ξαναποκτήση, έτσι πάλι πρέπει να γνωρίζη, ότι κανένα γεγονός που συμβαίνει στον κόσμο, που θα ... Διαβάστε περισσότερα »